Vlaamse Regering keurt Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding goed

Vanaf academiejaar 2019-2020 wordt het hoger beroepsonderwijs, kortweg HBO5, structureel ingebed in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het aanbod van HBO5-opleidingen dat nu in de CVO’s bestaat krijgt dan een plaats in de hogescholen. Om dit goed voor te bereiden moeten die opleidingen zich omvormen en een ‘toets nieuwe opleiding’ doorlopen bij de NVAO. Daartoe ontwikkelde de NVAO een nieuw beoordelingskader. Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits keurde de Vlaamse Regering dit kader nu definitief goed.

HBO5-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep en duren ongeveer twee jaar (90-120 studiepunten). Het hoger beroepsonderwijs maakt de onderwijsladder tussen het secundair- en bachelorniveau compleet. In het kader van oriëntatie richting hoger onderwijs en het verbreden van de keuze na het secundair onderwijs nemen de HBO5-opleidingen een belangrijke en essentiële positie in. Het gaat op dit moment om een sector van ongeveer 14.000 studenten en zo’n 2.000 personeelsleden.

Minister Crevits hertekende eind vorig jaar het onderwijslandschap voor het hoger- en het volwassenenonderwijs. Wie hoger beroepsonderwijs wil volgen, zal dat vanaf 1 september 2019 in een hogeschool doen en ook kunnen rekenen op studietoelagen en studievoorzieningen. Een belangrijke groep jongeren krijgt zo uitzicht op een aantrekkelijke en ambitieuze studiekeuze.

Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding

Om dit goed voor te bereiden moeten de HBO5-opleidingen zich omvormen en aansluiten bij door de Vlaamse Regering erkende competenties om een beroep uit te oefenen. Voor deze omvorming moeten de HBO5-opleidingen een ‘toets nieuwe opleiding’ doorlopen bij de NVAO. Aangezien het huidige toetsingskader dateert van 2013 en nood had aan actualisatie ontwikkelde de NVAO daarom een nieuw beoordelingskader voor de ‘toets nieuwe HBO5-opleiding’. Na een eerste goedkeuring en advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering het kader voor de Toets Nieuwe HBO5-opleiding nu definitief goed.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Tegen 2019 bouwen we het hoger beroepsonderwijs verder uit. De komende jaren krijgen de bestaande HBO5-opleidingen, die nu gezamenlijk worden aangeboden door de CVO’s en de hogescholen, een inhoudelijke update. Zo democratiseren we ons hoger onderwijs en bieden we een krachtig antwoord op een reële vraag naar hooggeschoolde beroepsprofielen.”

Het kader beschrijft welke kwaliteitswaarborgen  aanwezig moeten zijn. Zo kan een nieuwe opleiding pas worden erkend als er voldoende duidelijkheid is over wat de opleiding beoogt, hoe de opleiding dit wil realiseren, hoe de opleiding zal evalueren of de beoogde leerresultaten bereikt zijn en hoe ze de interne kwaliteitszorg organiseren. Bij voorliggend kader is geopteerd om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het Kader Toets Nieuwe opleiding voor bachelor- en masteropleidingen.

Op basis van het aanvraagdossier en een toelichtend gesprek geeft een onafhankelijke en deskundige visitatiecommissie voor elk van deze standaarden een gemotiveerd oordeel: onvoldoende of voldoende. Ten slotte geeft de commissie een gemotiveerd eindoordeel over de potentiële kwaliteit van de nieuwe HBO5-opleiding als geheel. In de commissie zijn studenten betrokken.

Ann Verreth, vicevoorzitter NVAO: "Het kader creëert nu duidelijkheid voor hogescholen en Centra voor Volwassenonderwijs. De NVAO zal dit kader actief uitdragen en samenwerkingsverbanden op weg helpen. We vertrekken daarbij vanuit de eigenheid van en het vertrouwen in de instellingen. Het kader is tot stand gekomen in samenwerking met het werkveld en ook in de toekomst geven we de betrokken instellingen de kans om onderling en met de NVAO hun ervaringen te delen. Op 26 en 27 april organiseerde de NVAO daarom al de eerste infomomenten die druk werden bijgewoond.”

Contacteer ons
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag