NVAO zet koers voor de toekomst

Strategie 2017-2020

De NVAO heeft haar strategie voor de periode 2017-2020 klaar. Die lanceerde ze vandaag op haar congres in Rotterdam in aanwezigheid van meer dan 250 kwaliteitszorgverantwoordelijken uit Nederland en Vlaanderen. Transparante zorg voor de kwaliteit van het hoger onderwijs blijft de NVAO als haar belangrijkste maatschappelijke opdracht zien. Onder de noemer ‘NVAO. Vertrouwen in kwaliteit’  wil ze de komende jaren de externe beoordeling van de kwaliteit nauwer laten aansluiten bij de kwaliteitszorg van de onderwijsinstellingen zelf.

De komende jaren streeft de NVAO naar een hoger onderwijs met een kwaliteitscultuur waarin personen en organisaties op vanzelfsprekende wijze werken aan voortdurende kwaliteitsbewaking en -versterking. Hierbij houdt de NVAO vier uitgangspunten voor ogen, namelijk dat zij: 1) werkt vanuit vertrouwen in de kwaliteit van het hoger onderwijs; 2) de autonomie van de instellingen respecteert; 3) transparant werkt en 4) de lasten zoveel mogelijk vermindert.  Transparante zorg voor de kwaliteit van het hoger onderwijs blijft de NVAO als belangrijkste maatschappelijke opdracht zien. 

"In onze kennissamenleving en kennisintensieve economie is de kwaliteit van het hoger onderwijs en duidelijkheid daarover zeer belangrijk  om maatschappelijke samenhang te borgen. Welvaart en welzijn zijn ervan afhankelijk. Werkgevers en andere belanghebbenden willen weten of afgestudeerden aan verwachtingen voldoen. Studenten moeten kunnen vertrouwen op de waarde van hun diploma’s", aldus Anne Flierman, voorzitter NVAO

Vertrouwen als fundament  

Vertrouwen vormt het fundament waarop de hogeronderwijsinstellingen hun eigen kwaliteitscultuur kunnen uitbouwen. De NVAO respecteert ten volle de eigen verantwoordelijkheid van de instelling om de ontwikkeling van haar kwaliteitscultuur te versterken en zij stemt haar beoordelingsproces hierop af.   

Ann Verreth, NVAO-vicevoorzitter: "Onze koers voor de komende jaren is helder. Wij weten dat de algehele kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen goed is en we zien bij veel instellingen een goed ontwikkelde kwaliteitszorg. De opleidingen en instellingen verdienen daarom ons vertrouwen. Wij gaan de komende jaren niet op de stoel van de instelling zitten, maar houden rekening met de stand van zaken van en de innovaties in het onderwijs bij het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs."

Voor Vlaanderen werkt de NVAO de komende jaren verder aan een nieuw kwaliteitszorg-stelsel waarbij instellingen de volledige verantwoordelijkheid hebben voor het borgen van de kwaliteit van opleidingen en hiervoor op instellingsniveau worden beoordeeld. Voorheen moesten ze die kwaliteit per opleiding aantonen in afzonderlijke opleidingsvisitaties. Voor Nederland komt een nieuwe ronde Instellingstoetsen (ITK’n) aan de orde. De NVAO zal daarnaast meer aandacht aan de training van panels van vakgenoten schenken en voorafgaand aan de accreditatieprocedure meer in contact treden met de opleidingen en instellingen. Hierdoor treden tijdens de procedure minder vragen op en kan de NVAO terughoudender optreden.  

Eénheid in verscheidenheid  

Een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe strategie vormde de diversiteit in de ontwikkeling van de kwaliteitszorgstelsels in Nederland en Vlaanderen. De kwaliteitszorg voor het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs is op dezelfde internationaal vastgelegde basisprincipes gebaseerd, maar als binationale organisatie werkt de NVAO binnen cultureel en politiek verschillende stelsels die deze principes anders kunnen vormgeven. De afgelopen jaren zijn de kwaliteitszorgstelsels in Vlaanderen en Nederland daarom met een eigen focus en aanpak verder ontwikkeld. Beide regio’s voelen de behoefte om de nodige ruimte te scheppen voor hun eigen benadering.  De NVAO gaat nu beide stelsels ondersteunen door onder één gezamenlijk bestuur een Vlaamse en een Nederlandse afdeling in te richten. Zo biedt de organisatie meer ruimte om zich te richten op verschillende wensen en kunnen taken op de voor iedere regio meest efficiënte werkwijze worden aangepakt. Tegelijk hecht de NVAO grote waarde aan haar binationaliteit die tot uiting komt in haar internationale bestuur, gemengde teams van medewerkers, het hanteren van dezelfde basisprincipes (peer review e.a.) en door samenwerking bij gezamenlijke projecten en specifieke thema’s. 

"Dankzij de nieuwe organisatiestructuur staat de NVAO klaar voor de toekomst. Tegelijk vinden we eenheid in verscheidenheid. De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland binnen dezelfde organisatie heeft ons heel wat goeds opgeleverd. Ook de komende jaren ligt daarin een meerwaarde", zegt Anne Flierman, NVAO-voorzitter

Contacteer ons
Jasper Delanoy communicatie Vlaanderen, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Jasper Delanoy communicatie Vlaanderen, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag